Επικοινωνία    Αναζήτηση:

ΚΗΦΗ

Πρόσληψη 3 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών

Πρόσληψη 3 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

                                                                         Κόρινθος, 18/09/2020

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2020
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ


Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων»

Ανακοινώνει

 

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά τριών (3)
ατόμων για την κάλυψη εποχικών
ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ.
«Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων»
,
που εδρεύει στην Κόρινθο Ν. Κορινθίας
και συγκεκριμένα του εξής,
ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων
με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

100

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

(Για τη στελέχωση των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών του δήμου)

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

*ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 11 μήνες (και όχι πέραν της 31-7-2021)

1

101

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

(Για τη στελέχωση των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών του δήμου)

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

*ΔΕ32 ΜΑΓΕΙΡΩΝ

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 11 μήνες (και όχι πέραν της 31-7-2021)

1

102

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

(Για τη στελέχωση των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών του δήμου)

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

*ΥΕ (16) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 11 μήνες (και όχι πέραν της 31-7-2021)

1

 

Περισσότερα στα συνημμένα ..….
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΟΧ 1 2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1 2020

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6

ΠΑΡΑΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

 

Back to Top