ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ

Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) είναι μονάδα ημερήσιας φιλοξενίας ηλικιωμένων ατόμων μη δυναμένων να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κ.λ.π), των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον που τα φροντίζει, εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα του ηλικιωμένου που έχει αναλάβει . 
Ο
ι υπηρεσίες του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων που παρέχονται δωρεάν και είναι οι εξής :
Νοσηλευτική φροντίδα,
Φροντίδα για την ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης ,
Προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης.

Το κέντρο έχει στελεχωθεί με το απαιτούμενο προσωπικό
(νοσηλεύτρια, κοινωνικούς φροντιστές, βοηθητικό προσωπικό) .

Ώρες Λειτουργίας : Δευτέρα έως και Παρασκευή 08:00 – 16:00 ,
Περιάνδρου 51, τηλ. 2741025717, 2741023268.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ Κ.Η.Φ.Η

Υποβολή αίτησης η οποία θα συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά :

 

Έμμεσα Ωφελούμενοι (Συγγενικό Περιβάλλον)

-Θεωρημένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου – άδεια διαμονής σε ισχύ για αλλοδαπούς.

-Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού.

-Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

-Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι είναι επιφορτισμένος με τη φροντίδα του άμεσα ωφελούμενου.

-Εάν οι έμμεσα ωφελούμενοι ανήκουν στην ομάδα των ΑμεΑ ή σε οικογένειες με μέλη ΑμεΑ, απαιτείται Βεβαίωση από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή σε ισχύ.

-Εάν οι έμμεσα ωφελούμενοι είναι εργαζόμενοι, απαιτείται βεβαίωση εργοδότη .
Σε περίπτωση αυτοαπασχόλησης απαιτείται αντίγραφο της δήλωσης έναρξης επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ ή βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α για το πρωτογενή τομέα.

-Εάν οι έμμεσα ωφελούμενοι είναι άνεργοι, απαιτείται επίσημο αντίγραφο ανεργίας.

 

Άμεσα Ωφελούμενοι (Ηλικιωμένοι)

-Θεωρημένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου – άδεια διαμονής σε ισχύ για αλλοδαπούς.

-Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού.

-Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

– Γνωμάτευση θεράποντος ιατρού από την οποία να προκύπτει αν ο άμεσα ωφελούμενος είναι πλήρως , μερικώς ή μη αυτοεξυπηρετούμενος (κινητικά – νοητικά- ψυχικά) .

Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων.

Πληροφορίες