04 Μαΐου 2022 Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών

Μία (1) θέση ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ και

Μία (1) θέση ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ .

Υποβολή δικαιολογητικών από 06/05/2022 έως και 16/05/2022 .

Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων.

Πληροφορίες