Απαλλαγή γονέων από τροφεία των δημοτικών βρεφικών και παιδικών σταθμών

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων, ενημερώνει ότι , σε εφαρμογή της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.» (ΦΕΚ 84/Α΄/13-04-2020) , το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων προβαίνει σε :

Απαλλαγή γονέων από τροφεία των δημοτικών βρεφικών και παιδικών σταθμών του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων

Με την παρ.1 του άρθρου εικοστού έκτου ορίζεται ότι από τις 11 Μαρτίου 2020, γονείς που έχουν τέκνα σε δημοτικούς βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, των οποίων η λειτουργία αναστέλλεται προσωρινά δυνάμει των αποφάσεων που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), απαλλάσσονται από την προβλεπόμενη μηνιαία οικονομική συμμετοχή (τροφεία) για το χρονικό διάστημα αναστολής της λειτουργίας τους.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Παπαδημητρίου Σωτήριος

Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων.

Πληροφορίες