Αποτελέσματα ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Κόρινθος, 8-8-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Ν.Π.Δ.Δ.

Αδειμάντου 22

20131 Κόρινθος

Τηλ.2741025717 email: kkpdimkor@gmail.com Κόρινθος, 06/08/2019

Αριθμ. Πρωτ.: 954

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ :

1. ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

2. ΔΕ 32 ΜΑΓΕΙΡΩΝ

3. ΥΕ (16) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Στην Κόρινθο και στο γραφείο Διεύθυνσης του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων, σήμερα την 6η Αυγούστου 2019 και ώρα 15.00 μ.μ. συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 10/30/17-05-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου .

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες :

1.Λύτρα Κωνσταντίνα ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2.Καρανίκα Γαρυφαλιά ΜΕΛΟΣ

3.Γιαννοπούλου Γιαννούλα ΜΕΛΟΣ

Η Πρόεδρος της επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε τα εξής:

Το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων προχώρησε στην πλήρωση τριών (3) θέσεων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου με σχετική ανακοίνωση (ΣΟΧ 1/2019 με αριθμ. πρωτ.: 522/14-05-2019) που δημοσιεύτηκε ύστερα και από τις υπ’ αριθ. 2/4/2019, 9/25/2019 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και την υπ. αριθμ. 9875/2019/1/2019 σχετική έγκριση του ΑΣΕΠ.

Με την αριθ. 10/30/17-05-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων , συστάθηκε η παρούσα επιτροπή για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.

Τα μέλη της επιτροπής άκουσαν την πρόεδρο, και λαμβάνοντας υπόψιν:

· τη σχετική ανακοίνωση (ΣΟΧ 1/2019) του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων ,

· τα απαιτούμενα προσόντα ανά ειδικότητα – κλάδο και κατηγορία,

· τις αιτήσεις των υποψηφίων και τα επισυναπτόμενα σε αυτά δικαιολογητικά,

· τη βαθμολογία που υπολογίστηκε σε όλα τα επιμέρους κριτήρια,

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΕΣ:

ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΠΙΝΑΚΕΣ Α.1 Α.2 Α.3 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΙΝΑΚΕΣ Β.1 Β.2 Β.3 ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Δ.1 Δ.2

Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων.

Πληροφορίες