Διακοπή Φιλοξενίας

Η διακοπή φιλοξενίας των νηπίων από τους Παιδικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς γίνεται πάντα με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και εφόσον συντρέχουν οι εξής λόγοι:

  • Όταν το παιδί συμπληρώσει την ηλικία εγγραφής στο νηπιαγωγείο.
  • Όταν το ζητήσουν οι γονείς με αίτησή τους.
  • Όταν κατ’ εξακολούθηση και παρά τις έγγραφες ενημερώσεις προς τους γονείς, αυτοί δεν συμμορφώνονται με το πρόγραμμα και τους όρους λειτουργίας του Παιδικού Βρεφονηπιακού Σταθμού.
  • Όταν δεν καταβάλλεται από τους γονείς η οικονομική τους συμμετοχή και αφού πρώτα έχουν λάβει σχετική ενημέρωση.
  • Όταν κατ’ εξακολούθηση και πέραν του ενός μηνός τα νήπια απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τον Παιδικό Βρεφονηπιακό Σταθμό.
  • Όταν δεν είναι εφικτή η ένταξη του παιδιού στην ομάδα.

Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων.

Πληροφορίες