Διοικητικό Συμβούλιο

ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Πρόεδρος: Βασίλης Γεώργαρης

Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων.

Πληροφορίες

© 2022 Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων – All Rights Reserved