«ΕΞΟΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΘΕΡΜΑΛΙΣΜΟΣ »

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ∆.Σ. ΤΟΥ ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής ∆ήµου Κορινθίων» ∆ιακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο – συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές η δηµόσια σύµβαση παροχής γενικών υπηρεσιών µε τίτλο: «ΕΞΟ∆Α ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ – ΘΕΡΜΑΛΙΣΜΟΣ »(φιλοξενία : διαµονή, ηµιδιατροφή, µελών των ΚΑΠΗ του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής ∆ήµου Κορινθίων, σε ξενοδοχείο για θερµαλισµό) (έτους 2017) µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει της τιµής (χαµηλότερη προσφορά ), σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν. 4412/2016.
Όλες οι τιµές στο τιµολόγιο προσφοράς επί ποινή απαραδέκτου συµπληρώνονται ολογράφως. Αριθµητική µόνο αναγραφή τιµής στο τιµολόγιο δεν λαµβάνεται υπόψη.
Η ελάχιστη προθεσµία διεξαγωγής του διαγωνισµού είναι δώδεκα (12) ηµέρες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης σύµβασης στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ., σύµφωνα µε τα άρθρα 66, 117, 120 και 121 (παρ. 1γ) του Ν. 4412/2016.
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 25/04/2017 ηµέρα Τρίτη ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισµού στην έδρα του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής ∆ήµου Κορινθίων µε καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 10η π.µ.

diavgeia.gov.gr

Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων.

Πληροφορίες