Πίνακες Πρόσληψης Εποχιακού Προσωπικού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Κόρινθος, 22/10/2020

Αριθμ. Πρωτ.: 1452

Το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων προχώρησε στην πλήρωση τριών (3) θέσεων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ :

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
ΔΕ 32 ΜΑΓΕΙΡΩΝ
ΥΕ (16) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Τα μέλη της επιτροπής αφού άκουσαν τον πρόεδρο ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΕΣ:

Α. Ονομαστική κατάσταση
(περιλαμβάνει το σύνολο των υποψηφίων
είτε αυτοί πληρούν τις προϋποθέσεις των τυπικών κριτηρίων είτε όχι)

Α1: 100 TE Βρεφονηπιοκόμων

Α2: 101 ΔΕ (32) Μαγείρων

Α3: 102 ΥΕ (16) Προσωπικού Καθαριότητας

Β. Πίνακας Αποκλεισθέντων-Απορριπτέων
(περιλαμβάνει όλους τους υποψηφίους που δεν πληρούν κάποιο τυπικό κριτήριο που ορίζει η προκήρυξη (π.χ. δεν έχουν πτυχίο ενώ απαιτείται από την προκήρυξη, είναι εκτός ορίου ηλικίας κλπ, συνεπώς αποκλείονται από τη διαδικασία)

Β1: 100 TE Βρεφονηπιοκόμων

Β2: 101 ΔΕ (32) Μαγείρων

Β3: 102 ΥΕ (16) Προσωπικού Καθαριότητας

Γ. Πίνακες κατάταξης
(περιλαμβάνει όλους τους υποψηφίους οι οποίοι πληρούν τα τυπικά κριτήρια που θέτει η προκήρυξη:

Γ1. Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας προσωπικού TΕ

Κωδικός Θέσης, Ειδικότητα

100 TΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

Γ2. Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας προσωπικού ΔΕ

Κωδικός Θέσης, Ειδικότητα

101 ΔΕ 32 Μαγείρων

Γ3. Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας προσωπικού ΥΕ

Κωδικός Θέσης Ειδικότητα

102 ΥΕ16 Προσωπικού Καθαριότητας

Δ. Πίνακες επιλογής
(περιλαμβάνει τους υποψηφίους που προτάσσονται)

Δ1. Πίνακας επιλογής προσωπικού ΤΕ

Κωδικός Θέσης Ειδικότητα

100 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

Δ2. Πίνακας επιλογής προσωπικού ΔΕ

Κωδικός Θέσης Ειδικότητα

101 ΔΕ 32 Μαγείρων

Δ3. Πίνακας επιλογής προσωπικού ΥΕ

Κωδικός Θέσης Ειδικότητα

102 ΥΕ16 Προσωπικού Καθαριότητας

Στους παρακάτω συνδέσμους δείτε τα απαραίτητα έγγραφα και τους Αναλυτικούς πίνακες:

1. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
2. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ
3. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ
4. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ
5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΕ
6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΔΕ
7. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΕ
8. Γ1.sox_TE_krit_anap 2020 ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑΤΑ
9. Γ2.sox_DE_krit_anap 2020 ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑΤΑ
10. Γ3.sox_YE_krit_anap 2020 ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑΤΑ
11. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
12. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΕ32 ΜΑΓΕΙΡΩΝ
13. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΕ(16) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων.

Πληροφορίες