Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

 

ΣΟΧ 3/2023

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΕΠ 
  2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΑΣΕΠ 
  3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
  4. ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Η/Υ 
  5. ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ
  6. ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2/ΔΕ/ΥΕ
 
——————————————————–
 


Πρακτικό Επιτροπής για τη σύνταξη των πινάκων πρόσληψης
Εποχιακού Προσωπικού

Ειδικότητας

  • ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
  • ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ-ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  • ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Πρακτικό Επιτροπής για τη κατάρτιση των πινάκων πρόσληψης
Εποχιακού Προσωπικού

Στην Κόρινθο στο γραφείο Διεύθυνσης του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων , σήμερα 1/12/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.30 συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την απόφαση με αριθμ. 1450/08-11-2021 Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ. 2/2021 προκήρυξης του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων . Διαβάστε Ολόκληρο το Πρακτικό της Επιτροπής για την σύνταξη των Πινάκων Πρόσληψης ΕΔΩ:

Πρόσληψη Προσωπικού 3 Ατόμων για το 1ο ΚΔΑΠ Κορίνθου

«Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, του Προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 207 του ν. 4820/2021 για την αναπλήρωση του προσωπικού του οποίου επιβλήθηκε το ειδικό διοικητικό μέτρο της αναστολής καθηκόντων, λόγω μη εμβολιασμού κατά του κορωνοϊου (COVID-19)».

Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία:

– ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3ΜΗΝΟ (ΛΟΓΩ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ)

– ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

– ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Ν.Π.Δ.Δ. Αδειμάντου 22 20131 Κόρινθος Τηλ.2741025717 email: kkpdimkor@gmail.com Κόρινθος, Κόρινθος, 24/10/2019 – Αρ. Πρωτ.: 1242 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ. Το Ν.Π. Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΔΕ(32) Μαγείρων και ενός (1) ατόμου κλάδου ΥΕ16 προσωπικού Καθαριότητας Κατεβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση ΕΔΩ:

Κόρινθος, 8-8-2019
Αποτελέσματα ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Ν.Π.Δ.Δ.

Αδειμάντου 22

20131 Κόρινθος

Τηλ.2741025717 email: kkpdimkor@gmail.com Κόρινθος, 06/08/2019

Αριθμ. Πρωτ.: 954

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ :

1. ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

2. ΔΕ 32 ΜΑΓΕΙΡΩΝ

3. ΥΕ (16) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

Στην Κόρινθο και στο γραφείο Διεύθυνσης του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων, σήμερα την 6η Αυγούστου 2019 και ώρα 15.00 μ.μ. συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 10/30/17-05-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου .

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες :

1.Λύτρα Κωνσταντίνα ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2.Καρανίκα Γαρυφαλιά ΜΕΛΟΣ

3.Γιαννοπούλου Γιαννούλα ΜΕΛΟΣ

Η Πρόεδρος της επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε τα εξής:

Το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων προχώρησε στην πλήρωση τριών (3) θέσεων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου με σχετική ανακοίνωση (ΣΟΧ 1/2019 με αριθμ. πρωτ.: 522/14-05-2019) που δημοσιεύτηκε ύστερα και από τις υπ’ αριθ. 2/4/2019, 9/25/2019 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και την υπ. αριθμ. 9875/2019/1/2019 σχετική έγκριση του ΑΣΕΠ.

Με την αριθ. 10/30/17-05-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων , συστάθηκε η παρούσα επιτροπή για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.

Τα μέλη της επιτροπής άκουσαν την πρόεδρο, και λαμβάνοντας υπόψιν:

· τη σχετική ανακοίνωση (ΣΟΧ 1/2019) του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων ,

· τα απαιτούμενα προσόντα ανά ειδικότητα – κλάδο και κατηγορία,

· τις αιτήσεις των υποψηφίων και τα επισυναπτόμενα σε αυτά δικαιολογητικά,

· τη βαθμολογία που υπολογίστηκε σε όλα τα επιμέρους κριτήρια,

Καταρτίζουν τους παρακάτω πίνακες:


ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΕΣ Α.1 Α.2 Α.3 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΙΝΑΚΕΣ Β.1 Β.2 Β.3 ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ

Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας προσωπικού TΕ

Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας προσωπικού ΔΕ

Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας προσωπικού ΥΕ


ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Δ.1 Δ.2

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΕΔΩ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

                                                                                                                                     Κόρινθος, 28-12-2018 Εκτίθεται σε φανερή μειοδοτική δημοπρασία η μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Α΄ ΚΑΠΗ περιοχής Κορίνθου του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων το οποίο πρέπει να βρίσκεται στο Συνοικισμό (περιοχή Ιωνία) της πόλης της Κορίνθου με τους παρακάτω όρους και καλεί τους ενδιαφερόμενους μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον. ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2018 Α ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Κόρινθος, 28-12-2018 Εκτίθεται σε φανερή μειοδοτική δημοπρασία η μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του B΄ ΚΑΠΗ περιοχής Κορίνθου του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων, το οποίο πρέπει να βρίσκεται εντός της πόλης της Κορίνθου και συγκεκριμένα στην περιοχή Τσακώνικα της πόλης της Κορίνθου με τους παρακάτω όρους και καλεί τους ενδιαφερόμενους μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον. ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2018 Β ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Κόρινθος, 28-12-2018 Εκτίθεται σε φανερή μειοδοτική δημοπρασία η μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του ΚΑΠΗ Τενέας του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων το οποίο πρέπει να βρίσκεται εντός της τοπικής κοινότητας Τενέας του Δήμου Κορινθίων και σε κεντρική οδό, με τους παρακάτω όρους και καλεί τους ενδιαφερόμενους μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον. ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2018 ΚΑΠΗ ΤΕΝΕΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Κόρινθος, 28-12-2018 Εκτίθεται σε φανερή μειοδοτική δημοπρασία η μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του ΚΑΠΗ ΣΟΦΙΚΟΥ του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων το οποίο πρέπει να βρίσκεται εντός του δημοτικού διαμερίσματος Σοφικού του Δήμου Κορινθίων με τους παρακάτω όρους και καλεί τους ενδιαφερόμενους μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον. ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2018 ΚΑΠΗ ΣΟΦΙΚΟΥ

Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων.

Πληροφορίες