ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - 2 ΘΕΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2018
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η Πρόεδρος του ΝΠΔΔ
«Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων»

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων, που εδρεύει στην Κόρινθο, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Κατεβάστε Το έντυπο ΣΟΧ 6 Εδώ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων.

Πληροφορίες