Μέσω του παρακάτω συνδέσμου μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα πρόσληψης εποχιακού προσωπικού ΣΟΧ 1/2023

99ΡΓΟΚΨΛ-ΜΘΔ (1)

Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων.

Πληροφορίες

© 2022 Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων – All Rights Reserved