Τροφεία σύμφωνα με το οικογενειακό εισόδημα των γονέων

Με γνώμονα την προάσπιση του κοινωνικού χαρακτήρα του Νομικού Προσώπου και έχοντας λάβει σοβαρά υπόψιν την πιεστική οικονομική κατάσταση που βιώνει η πλειοψηφία των συμπολιτών μας, εισηγούμαστε την διαμόρφωση της κλίμακας των μηνιαίων τροφείων σύμφωνα με το οικογενειακό εισόδημα των γονέων ως κάτωθι:

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ

ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ

0.0000 – 12.500€

40

60

12.501€ – 30.000€

50

75

30.001€ – 40.000€

70

100

40.001€ – 55.00€

80

120

55.001€ και άνω

130

180

Οι παραπάνω τιμές των τροφείων για τις πολύτεκνες και τις τρίτεκνες οικογένειες διαμορφώνονται ως εξής:

Οι πολύτεκνες και οι τρίτεκνες οικογένειες με εισόδημα άνω των 30.000 € θα καταβάλλουν ως μηνιαία τροφεία το ποσό των 25 €.
Εάν φιλοξενούνται δύο παιδιά τότε για το δεύτερο παιδί θα παρέχεται έκπτωση της τάξεως του 50%.
Το τρίτο παιδί θα φιλοξενείται δωρεάν.
Οι αλλοδαποί που προέρχονται από τρίτες χώρες και δεν καταθέτουν Φορολογική Δήλωση θα καταβάλλουν ως μηνιαία τροφεία το ποσό των 90 €.
Για δύο παιδιά που φιλοξενούνται το ποσό διαμορφώνεται στα 140 €.

Απαλλάσσονται κάθε εισφοράς:

Εφόσον υπάρχει στην οικογένεια άτομο με ειδικές ανάγκες (γονείς, παιδιά) με κατ’ ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας 67% και με την προϋπόθεση οικείας βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα ή της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.
Οι ορφανικές οικογένειες, είτε από πατέρα είτε από μητέρα, οι αποδεδειγμένα διαζευγμένοι και άγαμες μητέρες με εισόδημα μέχρι 30.000€.
’νω των 30.000€ θα ακολουθούν την κλίμακα μηνιαίων τροφείων.
Γονείς που είναι φοιτητές ή ο πατέρας στρατιώτης.
(Δεν νοούνται φοιτητές οι εργαζόμενοι που φοιτούν για απόκτηση 1ου ή 2ου πτυχίου).

Καταβολή Τροφείων

Η μηνιαία οικονομική εισφορά που καταβάλλεται, θα κατατίθεται με μέριμνα των γονέων και των κηδεμόνων στον ειδικό λογαριασμό που διατηρεί το Νομικό Πρόσωπο στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ το πρώτο 5ημερο κάθε μήνα.
Δεν επιτρέπεται καμία οικονομική δοσοληψία με τους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Νομικού Προσώπου.

Α) Η μηνιαία καταβολή των τροφείων θα πραγματοποιείται ανεξαρτήτου παρουσιών των νηπίων.

Β) Εφόσον κάποιο νήπιο ή βρέφος απουσιάζει για σοβαρούς λόγους υγείας πέραν του ενός μηνός, δεν καταβάλλονται οι αντίστοιχες εισφορές κατά το χρόνο απουσίας και εφόσον προσκομιστεί Βεβαίωση Νοσοκομείου για το χρόνο απουσίας και ανάρρωσης και ληφθεί υπόψη του Δ.Σ που απαλλάσσει από την καταβολή.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του να προβεί σε μείωση ή σε απαλλαγή τροφείων μετά από αίτηση γονέα και προσκόμιση αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων που θα ζητηθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο όπως, ιατρική βεβαίωση, κλπ.

Η Πρόεδρος
Κωνσταντίνα Λύτρα

Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων.

Πληροφορίες