Τροφεία

Τα τροφεία, τα οποία αποτελούν μικρή συνεισφορά στα λειτουργικά έξοδα των Παιδικών Βρεφονηπιακών Σταθμών καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου όπου εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο και το ύψος των οποίων διαμορφώνεται βάση του οικογενειακού εισοδήματος των γονέων, ενώ προβλέπονται και απαλλαγές σε ειδικές κοινωνικές περιπτώσεις. Η καταβολή των τροφείων πραγματοποιείται το πρώτο 5ήμερο κάθε μήνα στην Εθνική Τράπεζα Κατάστημα Κορίνθου (379) στο λογαριασμό με αριθμό ΙΒΑΝ: GR9201103790000037900754500 του Νομικού Προσώπου «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ». Επισημαίνεται ότι τα τροφεία καταβάλλονται για τους μήνες από Σεπτέμβριο μέχρι και Ιούλιο ανεξαρτήτως παρουσιών των νηπίων και ότι σε περιπτώσεις απουσίας ή ασθένειας καταβάλλονται κανονικά. Εάν κάποιο νήπιο ή βρέφος απουσιάζει για σοβαρούς λόγους υγείας πέραν του ενός μηνός, δεν καταβάλλονται οι αντίστοιχες εισφορές κατά το χρόνο απουσίας και εφόσον προσκομιστεί Βεβαίωση Νοσοκομείου για το χρόνο απουσίας και ανάρρωσης και ληφθεί υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου που απαλλάσσει από την καταβολή.

Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων.

Πληροφορίες