Επικοινωνία    Αναζήτηση:

Εκδηλώσεις

ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ 2020-2021

ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ 2020-2021


 

Κόρινθος : 18 /05/2020

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων,
κ. Παπαδημητρίου Σωτήριος ανακοινώνει ότι
από 20 Μαΐου 2020 έως και 10 Ιουνίου 2020,
ξεκινούν οι εγγραφές και επανεγγραφές των ενδιαφερομένων γονέων
για τα παιδιά τους στους βρεφονηπιακούς / παιδικούς σταθμούς.

αιτήσεις θα υποβάλλονται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας
με τις υπεύθυνες υπαλλήλους των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών
από 8.00π.μ -14.00μ.μ , για να οριστεί εξατομικευμένο ραντεβού
για την κατάθεση των δικαιολογητικών.

Δικαίωμα εγγραφής έχουν τα παιδιά που έχουν γεννηθεί
από το έτος 2017 (01/01/2017) και μετά.

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή - επανεγγραφή των βρεφών και νηπίων :

 

Τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί από Δημόσιο Φορέα μπορούν να κατατεθούν και σε απλές φωτοτυπίες (Ν. 4250/2014). Τα λοιπά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή σε περίπτωση ξενόγλωσσων δικαιολογητικών απαιτείται φωτοαντίγραφο μετάφρασής τους .

 

 1. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (πρόσφατο ) και Πιστοποιητικό Γέννησης τέκνου.
 2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου της μητέρας και Άδεια Διαμονής σε ισχύ εάν η μητέρα είναι αλλοδαπή από τρίτες χώρες.
 3. Ιατρικό Πιστοποιητικό Υγείας Νηπίου, το οποίο χορηγείται από τη Διοίκηση του Ν.Π. και συμπληρώνεται από τον Παιδίατρο.
 4. Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος για τα εισοδήματα φορ/κού έτους 2019 (01/01/2019 έως και 31/12/2019) και σε περίπτωση που δεν έχει πραγματοποιηθεί η έκδοση εκκαθαριστικού σημειώματος, να κατατεθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα του προηγούμενου φορ/κού έτους 2018 (εισοδήματα από 01/01/2018 έως και 31/12/2018) με Υπεύθυνη Δήλωση περί δέσμευσης προσκόμισης του Εκ/κού Σημ/τος εισοδημάτων από 01/01/2019 έως και 31/12/2019, όταν αυτό εκδοθεί.
 5. Εάν η μητέρα είναι μισθωτή: Βεβαίωση εργοδότη, από την οποία να προκύπτει η συνέχιση της απασχόλησης, καθώς και το είδος απασχόλησης (πλήρης ή μερική απασχόληση, αορίστου ή ορισμένου χρόνου) στη θέση εξαρτημένης εργασίας που η ενδιαφερόμενη κατέχει, και αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων του πρώτου τριμήνου του 2020 ή σχετική βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψής της ή αντίγραφο σύμβασης με τον εργοδότη.
 6. Εάν η μητέρα είναι αυτοαπασχολούμενη εκτός πρωτογενή τομέα: Αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ. ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί εισφορές, και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.
 7. Εάν η μητέρα είναι αυτοαπασχολούμενη στον πρωτογενή τομέα: Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α., ή Βεβαίωση από τον Ο.Γ.Α ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές .
 8. Εάν η μητέρα είναι άνεργη ή εργάζεται χωρίς να είναι εγγεγραμμένη σε μητρώα ασφαλιστικού φορέα:

Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ, και αντίγραφο Βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.

 1. Εάν η μητέρα λαμβάνει ή έχει λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ, και παραμένει άνεργη:

Αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης επιδότησης του Ο.Α.Ε.Δ.

 1. Εάν ο σύζυγος είναι μακροχρόνια άνεργος: βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Δ. ότι είναι άνεργος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία χορηγείται από το Νομικό Πρόσωπο και στην οποία θα αναφέρονται τα ονοματεπώνυμα των ατόμων που θα παραλαμβάνουν το παιδί από τον Παιδικό Σταθμό καθώς και την ώρα αναχώρησης.

  ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ*

  Εάν η ενδιαφερόμενη μητέρα ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ ή/και ένα από τα τέκνα της ή/και ο σύζυγος

 3. με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω για τη μητέρα ή/και για ένα από τα τέκνα της: Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής
 4. με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω για το σύζυγό της: Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή Βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο.
 5. Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη μητέρα τελεί σε διάσταση: Αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης, (π.χ. φορολογική δήλωση) .

   

  Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη μητέρα είναι διαζευγμένη: Αντίγραφο διαζευκτηρίου, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

   

  Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη μητέρα είναι ανάδοχη μητέρα: Αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της Επιτροπείας ανηλίκου τέκνου

   

  Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη μητέρα είναι χήρα: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του συζύγου, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

  Την ευθύνη υποβολής των αιτήσεων θα έχουν αποκλειστικά οι γονείς ή οι έχοντες την επιμέλεια των τέκνων.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να απευθύνονται στα παρακάτω τηλέφωνα:

   

  Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

  ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λουτρακίου 8, Κόρινθος
  ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ: 20100
  ΤΗΛ:2741022011

  Email : prwtospaidikos@hotmail.com

   

  Β΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

  ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Καισαρείας 1,Κόρινθος
  ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ: 20100
  ΤΗΛ:2741025118

  e-mail : paidikosdespoina@yahoo.com

   

  Γ΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

  ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αρχ. Μακαρίου 24, Κόρινθος
  ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ: 20100
  ΤΗΛ:2741028244

  e-mail : 3pstkor@gmail.com

   

  Δ΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

  ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πυλαρινού 84, Κόρινθος
  ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ: 20100
  ΤΗΛ:2741076455

  e-mail : 4ospstkor@gmail.com

   

  Ε΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ.Δ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

  ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αρχαία Κόρινθος (πλησίον ξενοδοχείου ΜΑΡΙΝΟΣ)
  ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ: 20100
  ΤΗΛ:2741032016

  e-mail : 5ospstkor@gmail.com

   

  ΣΤ΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ.Δ. ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

  ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εξαμίλια Κορινθίας
  ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ: 20100
  ΤΗΛ:2741035008

  e-mail : stpaidikosdk@gmail.com

   

  Ζ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

  ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Περιγιάλι Κορινθίας
  ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ: 20011
  ΤΗΛ:2741089043

  e-mail: 7paidikos.perigiali@gmail.com

   

  Η΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΕΝΕΑΣ

  ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Χιλιομόδι Κορινθίας
  ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ: 20008
  ΤΗΛ:2741098286

  e-mail: 8pdimteneas@gmail.com

   

  Θ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ

  ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Γαλατάκι Κορινθίας
  ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ: 20131
  ΤΗΛ:2741033872

  e-mail: pgalataki14@gmail.com


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΑΠΟ ΕΔΩ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 

 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΔΩ: 
 2. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΔΩ:
 3. ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΔΩ:
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΔΩ:
 5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΙΙ ΕΔΩ:

  Πρακτικό Καθορισμού τροφείων για τις εγγραφές – επανεγγραφές ΕΔΩ:
Back to Top